Menu Zamknij

Konkursu na realizację inicjatywy edukacyjno-animacyjnej

REGULAMIN I edycji Konkursu

na realizację inicjatywy edukacyjno-animacyjnej realizowanego w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ

I. Wstęp

Regulamin określa zasady przystąpienia do konkursu na realizację inicjatyw edukacyjno-animacyjnych. Projekt realizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiązowie w ramach dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ.

II. Cele konkursu

 1. Zwiększenie roli inicjatyw oddolnych oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.
 2. Wsparcie edukacji kulturowej poprzez realizowanie działań skierowanych do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) we współpracy ze społecznością lokalną.
 3. Pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Gminy Wiązów oraz wspieranie projektów inicjujących współpracę mieszkańców województwa dolnośląskiego i opolskiego, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

III. Wytyczne do projektu

 1. Środki w ramach konkursu mogą zostać przeznaczone na realizację projektów edukacyjno-animacyjnych w obszarach:
 • upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego
 • rozwoju czytelnictwa i książki
 • edukacji kulturowej oraz działań kulturotwórczych
 • aktywizacji społecznej poprzez działania kulturotwórcze
 1. Projekt skierowany powinien być do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, w tym osób z niepełnosprawnościami).
 2. Projekt powinien opierać się na diagnozie potrzeb, zainteresowań i możliwości poszczególnych grup wiekowych oraz być dostosowany do wieku poszczególnych grup odbiorców.
 3. W ramach projektu edukacji kulturowej powinien być prowadzony bieżący monitoring działań, ułatwiający realizację projektu z uwzględnieniem zmieniających się warunków (oczekiwania społeczności, sytuacje losowe itd.).
 4. Po zakończeniu projektu edukacji kulturowej powinny odbyć się działania ewaluacyjne (zarówno w gronie realizatorów projektu, jak i jego uczestników).
 5. Projekt edukacji kulturowej powinien mieć wymiar międzypokoleniowy, tj. w ramach projektu mogą współpracować ze sobą różne grupy wiekowe, np. młodzież z dziećmi, dzieci z seniorami, rodzice z młodzieżą itd.

IV. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie

Wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa instytucja kultury, organizacja pozarządowa, instytucja edukacyjna, koło gospodyń wiejskich lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność edukacyjną lub kulturalną w woj. dolnośląskim odpowiedzialna za złożenie wniosku konkursowego i realizację Projektu.

Partner – osoba fizyczna zaproszona do realizacji projektu przez Wnioskodawcę, reprezentująca inną dziedzinę/sferę życia społecznego niż Wnioskodawca, wspierająca działania związane z projektem.

Organizator – Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie (zwana również GBP).

Projekt – zaplanowane działanie spełniające cel i tematykę Konkursu, realizowane w Partnerstwie, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z SARS-CoV-2.

Program – program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury BLISKO.

Konkurs – I edycja Konkursu na realizację inicjatywy edukacyjno-animacyjnej realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025  BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ

V. Zasady uczestnictwa

 1. Do udziału w konkursie w charakterze Wnioskodawców uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Wiązów.
 2. Zaakceptowanie treści regulaminu i wytycznych do projektu.
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie zapewnia wsparcie formalne, merytoryczne i motywacyjne (bezpośrednie, mailowe, telefoniczne) przy tworzeniu i realizacji lokalnych projektów.
 4. Formą przeprowadzenia konkursu będzie rozmowa Organizatora przeprowadzona z Wnioskodawcą w ustalonym terminie, podczas której Wnioskodawca przedstawi swój pomysł na projekt.
 5. W terminie wskazanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiązowie zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, podczas których przedstawiciele GBP będą prezentować zasady formalne dotyczące przygotowania Projektów i opracowania wniosków konkursowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie trwania Konkursu zostaną poinformowani Wnioskodawcy. Treść zmian zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.
 7. Regulamin projektu podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www. kultura-wiazow.pl.

VI. Terminy i warunki zgłaszania projektów

 1. Każdy Wnioskodawca przygotowuje i zgłasza do Konkursu jeden Projekt, przygotowany zgodnie z Regulaminem i załącznikami do Regulaminu.
 2. Wstępna wartość projektu nie może przekroczyć 11.500 zł na poziomie składania projektu do konkursu.

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Projekty zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez jury.
 2. Komisja oceni projekty na podstawie poniższych kryteriów:
 • Znaczenie planowanych działań dla edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Ocena punktowa kryterium: 20 pkt.
 • Jakość współpracy środowisk lokalnych, zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych. Ocenie podlegać będzie jakość partnerstwa rozumiana jako rzeczywiste zaangażowanie w realizację Projektu przedstawicieli środowisk kultury i oświaty/edukacji oraz przejrzyście określona ich rola w realizacji działań. Preferowane będą Projekty wykorzystujące lokalne zasoby i angażujące społeczność lokalną: działające lokalnie organizacje, grupy nieformalne, centra kultury, szkoły oraz ich zasoby. Ocena punktowa kryterium: 20 pkt.
 • Kształtowanie cenionych społecznie umiejętności i postaw. Ocenie podlegać będzie m.in. kreatywność, refleksyjność, innowacyjne działanie, umiejętność współpracy, kompetencji komunikacyjnych i uważności na to, co nas otacza jak też i na innego człowieka. Przy ocenie projektów istotne będzie szukanie oryginalnych pomysłów, nowych rozwiązań, które zwiększą atrakcyjność realizowanych działań. Ocena punktowa kryterium: 20 pkt.
 • Dostosowanie narzędzi i sposobu realizacji działań. Dostosowanie działań do obowiązujących na terenie Polski ograniczeń, wynikających z panującego zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Ocenie podlegać będzie pomysłowość i adekwatność doboru narzędzi i metod do planowanych działań. Ocena punktowa kryterium: 20 pkt.
 • precyzyjność i przejrzystość budżetu. Adekwatność zaplanowanych w budżecie wydatków do planowanych celów. Ocena punktowa kryterium: 20 pkt. Łączna ocena może wynosić maksymalnie 100 pkt.
 1. Komisja konkursowa w uzasadnionych przypadkach, na każdym etapie oceny wniosków, ma prawo zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie bądź dodatkowe wyjaśnienie opisywanych działań.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 10 marca 2022 Wyniki zostaną opublikowane na stronach: Facebook’u GBP w Wiązowie oraz www.kultura-wiazow.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania na realizację Projektu ostatecznej kwoty (w tym kwoty niższej lub wyższej).
 4. Ocena wniosków odbywa się jednoetapowo. Jury ocenia przygotowane wnioski konkursowe według wytycznych zawartych w Regulaminie wraz z rekomendacjami dotyczącymi koniecznych zmian merytorycznych i/lub finansowych. Na podstawie uwag jury Wnioskodawca ma obowiązek dokonać aktualizacji wniosku konkursowego po zakwalifikowaniu się na listę rekomendowanych wniosków. W sytuacji zmiany pierwotnego budżetu w związku z ww. przyznaniem kwoty niższej lub wyższej, Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać korekty budżetu Projektu.
 5. W budżecie Projektu na etapie aplikowania i realizacji należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji Projektu i zaplanowane zgodnie z wymaganiami Regulaminu.
 6. Od Wnioskodawców i Partnerów nie jest wymagany wkład własny w postaci środków pieniężnych.

VIII. Zasady realizacji projektów

Projekt wybrany przez komisję do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ jest realizowany i finansowany przez GBP w Wiązowie, w ścisłej współpracy z autorem projektu.

IX. Wydatki kwalifikowalne

 1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą być niezbędne dla realizacji zadania i prawidłowo udokumentowane.
 2. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:
 • honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych, wydarzeń oraz imprez,
 • koszty podróży/transportu,
 • koszty związane z wydaniem publikacji i materiałów informacyjnych,
 • koszt wynajęcia sali/pomieszczeń/placu na potrzeby zadania,
 • scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania,
 • scenografia i stroje,
 • koszty promocji i reklamy,
 • zakup biletów dla uczestników Projektu na przedsięwzięcia kulturalne,
 • zakup nagród rzeczowych, projekt i wykonanie lub zakup dyplomów dla uczestników szkoleń, konkursów,
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • niezbędne ubezpieczenia uczestników projektów i działań projektowych,
 • dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa),
 • koszty praw autorskich i licencji w tym ZAIKS,
 1. Po wybraniu projektów do realizacji wartość zadania będzie szczegółowo uzgadniana z komisją.

X. Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Grażyna Maćkiewicz oraz inni upoważnieni pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
 • Regulamin Programu Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ,
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kodeksu Cywilnego.
Skip to content