Menu Zamknij

Regulamin Konkursu Literackiego Pociąg do podróży, II edycja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIĄZOWIE

zaprasza na:

Ogólnopolski Konkurs Literacki

Edycja II

„POCIĄG DO PODRÓŻY”- MAŁYCH, DUŻYCH I W GŁĄB SIEBIE

REGULAMIN

I. Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie ogłasza konkurs literacki na opowiadanie, którego motywem przewodnim jest: PODRÓŻ, jako zjawisko wieloznaczne, wielowymiarowe. Podróż jako symbol życia i jego niezbędny element. Podróż jako ciągła zmiana. „Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej”. Pisał Ryszard Kapuściński.

II. Cele konkursu:

 1. Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 2. Propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu literackiego.
 3. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, z podziałem na kategorie wiekową: młodzież (do ukończenia 18 lat w dniu składania pracy) i dorośli.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi (także w sieci) i nienagrodzonymi oraz niezgłaszanymi równolegle w innych konkursach literackich.
 3. Forma opowiadania jest dowolna, luźna struktura, może zawierać elementy dialogu, opisu, charakterystyki, sprawozdania, reportażu, można wplatać do niego pamiętniki, dzienniki, a nawet inne opowiadania. Dopuszczalne są także formy fantasy czy science – fiction. Opowiadanie ma nawiązywać do motywu podróży w bardzo szerokim rozumieniu. Może być w odniesieniu do podróży geograficznych czy mentalnym w głąb własnego ja. Opowiadanie może być fikcją literacką, nie musi być relacją własnych przeżyć.
 4. Pracę konkursową należy podpisać godłem ( słowem, nie może być to znak graficzny) i przesłać w nieedytowalnym pliku pdf.
 5. Dane autora: imię, nazwisko, adres, nr telefon, a także dołączone do regulaminu (podpisane i zeskanowane, lub sfotografowane) zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku wyłącznie na cele związane z Konkursem (zgody w imieniu uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia podpisują ich rodzice lub opiekunowie prawni). W osobnym pliku pdf, oznaczonym tym samym godłem, co praca
 6. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu należy napisać czcionką Times New Roman o wielkości 14 punktów.
 7. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór w kategorii „opowiadanie”.

IV. Termin i miejsce składania prac.

      Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: konkurs.literacki.gbp@gmail.com

V. Jury Konkursu:

     Mirosława Szychowiak

    Jacek Bierut

    Karol Maliszewski

    Sekretarz – Anna Pater

VI. Kryteria oceny

 1. Oryginalność i twórczy charakter utworu
 2. Poprawność stylistyczna i językowa
 3. Poziom literacki pracy

VII. Nagrody

 1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody finansowe, rzeczowe oraz dyplomy.

       I miejsce – 500 zł

       II miejsce – 400 zł

       III miejsce – 300zł

VIII. Wyłanianie laureatów Konkursu

 1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
 2. Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 maja 2023 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.kultura-wiazow.pl
 1. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali. O jej terminie poinformujemy Państwa telefonicznie. Warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody finansowej jest obecność na Gali. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
 3. Konkursowi patronują: Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
 4. Partnerem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminny Wiązów
logo
wiazow
Skip to content