Menu Zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura-wiazow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury i nie posiada ułatwień w postaci skiplinków.
 • nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych.
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • niektóre hiperłącza nie mają nadanych tytułów
 • strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: gbp@kultura-wiazow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 393 11 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami:

 • biblioteka dysponuje miejscami parkingowymi, w tym miejscem specjalnie przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością
 • można wejść z psem asystującym
 • wejście do budynku wyposażone jest w podjazd.
 • na parterze, po prawej stronie od wejścia, znajduje się specjalne pomieszczenie dla osób z niepełnosprawnościami. W tym pomieszczeniu Czytelnicy mogą wypożyczyć książki/audiobooki, które bibliotekarz przynosi z działów znajdujących się na I i II piętrze. Możliwe jest także dokonanie zwrotu książek/zamówienia.
 • biblioteka prowadzi też usługę księgonoszostwa, w ramach której Czytelnikom z dysfunkcją ruchu dostarczane są książki/audiobooki do domów.
 • budynek biblioteki nie jest wyposażony w windę, platformę, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 71 393157
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie Pl. Wolności 22, 57-120 Wiązów
 • wysłać e-mail na adres: gbp@kultura-wiazow.pl

skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 8:30-15:30

Skip to content